Welkom op de site voor de verhuur van

professioneel (P.A.) geluid en licht.

Algemene voorwaarden

.

Fouten en wijzigingen onder voorbehoud.
1. ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van en met C.F.E. Sound Systems te Wormer. De wederpartij wordt geacht op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met deze voorwaarden.
2. ANNULERINGEN
Ontbinding van de overeenkomst tussen opdrachtgever en C.F.E. Sound Systems is alleen mogelijk in bepaalde omschreven gevallen. Reeds gemaakte kosten of kostprijs van voorbereiding van de opdracht zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever. Deze kosten bedragen:
Tot 7 dagen voor huurdatum: kosteloos; tot 2 dagen voor huurdatum: 50% van het factuurbedrag van de opdracht; binnen 48 uur voor huurdatum: 100% van het factuurbedrag van de opdracht, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.
3. BETALINGEN
Tenzij anders overeengekomen geschieden betalingen netto contant vooraf zonder enige korting of compensatie.
Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn van 6 weken wordt door C.F.E. Sound Systems een rente van 1,5% rente per maand in rekening gebracht.
4. VERHUURVOORWAARDEN
De huurder dient de goederen zelf te controleren op eventuele gebreken.
Na beëindiging van de huurovereenkomst dient de huurder de goederen in dezelfde staat terug te brengen waarin deze geleverd zijn (behoudens normale slijtage)
Indien de goederen niet tijdig worden geretourneerd, zal voor ieder(e) (deel van een)dag dat de goederen te laat geretourneerd zijn de dagprijs in rekening brengen.
Indien de gehuurde goederen worden afgeleverd inclusief reserve onderdelen, dienen bij vervanging van de onderdelen de vervangen onderdelen ingeleverd te worden.
Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan C.F.E. Sound Systems terug te (laten) bezorgen dient huurder aan C.F.E. Sound Systems een door C.F.E. Sound Systems te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.
In geval van diefstal of vermissing dient de opdrachtgever meteen aangifte te doen bij politie en verzekering alsmede het op de hoogte stellen van C.F.E. Sound Systems
C.F.E. Sound Systems heeft het recht de huurderving geleden gedurende de tijd die benodigd was voor reparatie of vervanging van de gehuurde goederen te verhalen op de huurder.
5. AANSPRAKELIJKHEID
Voor schade die aan huurder of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen of uitvoering van een festival of optreden, zou kunnen ontstaan is C.F.E. Sound Systems niet aansprakelijk. Huurder en/of opdrachtgever zal C.F.E. Sound Systems ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
6. TIJDEN EN TERMIJNEN
Tenzij anders overeengekomen, gelden opgegeven data en tijden bij benadering en geeft overschrijding de wederpartij geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
Bij overschrijding van vastgestelde tijden kunnen door C.F.E. Sound Systems extra kosten in rekening worden gebracht.
7. OPLEVERING EN RISICO
Zodra de materialen van C.F.E. Sound Systems op locatie zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor diefstal en beschadiging daarvan.
8. OVERMACHT
In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden kan van C.F.E. Sound Systems geen uitvoering van de overeenkomst worden verlangd.
9. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk, c.q. zorgt voor eigen rekening en risico, dat omstandigheden die voor de werkzaamheden van C.F.E. Sound Systems van belang kunnen zijn bekend zijn bij C.F.E. Sound Systems. De opdrachtgever dient de werkomstandigheden te optimaliseren.
10. BUMA/STEMRA
Indien en voor zover tussen opdrachtgever en C.F.E. Sound Systems enige overeenkomst vigeert ten gevolge waarvan bij de uitvoering van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien voor C.F.E. Sound Systems, BUMA/STEMRA rechten verschuldigd zullen zijn, dan wel andere rechten die samenhangen met voortbrengsel van de geest, zullen deze rechten verschuldigd zijn door opdrachtgever, die voor zover nodig, eveneens zal zorg dragen voor aangiften e.d. en, indien C.F.E. Sound Systems aangesproken zal worden, C.F.E. Sound Systems zal vrijwaren voor de betaling van deze rechten.
11. GELUIDSTECHNICI
C.F.E. Sound Systems verzorgt met eigen geluidstechnici de bediening voor een band. Derhalve staan wij niet toe dat er "vreemden" de mengtafels bedienen. Dit geld ook voor eigen geluidstechnici van een band. Houd hier rekening mee als u C.F.E. Sound Systems wilt boeken.
12. GESCHILLEN
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
13. Prijzen
Alle prijzen zijn excl. 21% BTW